VEŘEJNÁ SBÍRKA FREEWILL

 
 

 

     Marian Mario Artych, DiS. je historicky první osobou v České Republice, která přispěla na veřejnou sbírku právnické osoby - spolek FREE WILL, která má za cíl podporovat znevýhnodněné skupiny obyvatelstva v této zemi. Konkrétně se jedná o osoby se zdravotním postižením, osoby sociálně slabé a těžce nemocné. Děti z dětských domovů, osoby, které mají příjem do 40 % průměrné hrubé měsiční mzdy v ČR, seniory. Tato sbírka je realizována pomocí projektů daného spolku. 

    Poskytnutý dar ke dni 8. července 2016 činí částku 2 000,- Kč, slovy dvatisícekorunčeských. 

   Opravněnými osobami jsou Mgr. Marie Santiago a Pavel Badač. Veřejná sbírka je povolena Krajským úřadem Moravskoslezského kraje v Ostravě. Zacházení s penězi z této veřejné sbírky podléhá min. jedenkrát ročně "kontrole" z Krajského úřadu či určitému vyúčtování. Spolek má transparentní účet, který je možné sledovat přímo na strankách daného spolku, viz. odkaz : 

 

www.fio.cz/ib2/transparent?a=2700957427

 

    Jinou alternativou je vložení do tzv. pokladničky pověřených pracovníků. 

      Věrohodnost tohoto spolku je prověřena osobou Marian Mario Artych, DiS. Navíc v radě spolku je Pavel Badač, který je pro dárce známou osobou od roku 1997, to je zaokrouhleno 20 let. 

   Veřejná sbírka je povolena Krajským úřadem v Ostravě, je povolena od 15. května 2016 na dobu neurčitou, jinak žádost byla podána již 7. dubna tohoto roku. 

www.spolekfreewill.cz/podporte-nas/financni-podpora/verejna-sbirka-na-podporu-znevyhodnenych-spoluobcanu/#predstaveni_verejne_sbirky

 

    V minulosti tato organizace již vyřešila různé ekonomické problémy jiných lidí spojených s jejich zdravotních stavem, viz. odkaz : 

www.spolekfreewill.cz/

 

    Vznik tohoto spolku je datován od května roku 2013, tehdy to podle legislativy (občanský zákoník) bylo občanské sdružení. Od roku 2014 je to Spolek. 

 

 

   V České Republice podle par. 15, odst. 1, zákona o daních z příjmu, Zákon č. 586/1992 Sb.,  je možná u fyzických osob určitá "daňová úleva" v případě, že takový dar poskytnou. 

Výňatek takového zákona : 

§ 15 Nezdanitelná část základu daně
(1) Od základu daně lze odečíst hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého obcím, krajům, organizačním složkám státu,
právnickým osobám se sídlem na území České republiky, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního zákona,14e) a to na vědu a vzdělávání, výzkumné a vývojové účely, kulturu, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám a politickým hnutím na jejich činnost, dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poskytovateli zdravotních služeb nebo provozují školy a školská zařízení a zařízení pro péči o toulavá nebo opuštěná zvířata nebo pro péči o jedince ohrožených druhů živočichů, na financování těchto zařízení, dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poživateli invalidního důchodu nebo byly poživateli invalidního důchodu ke dni přiznání starobního důchodu nebo jsou nezletilými dětmi závislými na péči jiné osoby podle zvláštního právního předpisu4j), na zdravotnické prostředky114) nejvýše do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami nebo na zvláštní pomůcky podle zákona upravujícího poskytování dávek osobám se zdravotním postižením nejvýše do částky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu, a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání, pokud úhrnná hodnota bezúplatných plnění ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. Obdobně se postupuje u bezúplatných plnění na financování odstraňování následků živelní pohromy, ke které došlo na území členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně. Jako bezúplatné plnění na zdravotnické účely se hodnota jednoho odběru krve nebo jejích složek dárce, kterému nebyla poskytnuta finanční úhrada výdajů spojených s odběrem krve nebo jejích složek podle zákona upravujícího specifické zdravotní služby, s výjimkou úhrady prokázaných cestovních nákladů spojených s odběrem, oceňuje částkou 2000 Kč a hodnota odběru orgánu od žijícího dárce se oceňuje částkou 20 000 Kč. Ustanovení tohoto odstavce se použije i pro bezúplatné plnění poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám se sídlem nebo bydlištěm na území jiného členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor než České republiky, pokud příjemce bezúplatného plnění a účel bezúplatného plnění splňují podmínky stanovené tímto zákonem. Poskytnou-li bezúplatné plnění manželé ze společného jmění manželů, může odpočet uplatnit jeden z nich nebo oba poměrnou částí.

 

 

ODKAZY : www.spolekfreewill.cz/podporte-nas/financni-podpora/verejna-sbirka-na-podporu-znevyhodnenych-spoluobcanu/#osvedceni_verejne_sbirky

 

               business.center.cz/business/pravo/zakony/dprij/cast1.aspx

 

  V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte tuto organizaci kontaktovat. Při rozhovoru se můžete odvolat na informace z portálu www.marioartych.com.

www.spolekfreewill.cz/kontakt/

 

BRNO

Datum vložení a zpracování dne 9.7.2016